FaceBook

 

 

 

 

"S.P.D.V." Spółką Akcyjna zaprasza do składania ofert na dostawy infrastruktury B+R stanowiącej wyposażenie laboratorium przemysłowego w ramach projektu „BUDOWA LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO CELEM WZROSTU AKTYWNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ FIRMY S.P.D.V. SA” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, DZIAŁANIE I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, PODDZIAŁANIE I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 
 
Zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2017 (SPDV Zapytanie ofertowe LAB.pdf)
Załącznik nr 1 Oferta cenowa (Zal_1_Oferta cenowa.docx)
Załącznik nr 2 Specyfikacja (Zal_2_Specyfikacja.pdf)
Aktualizacja dot. pozycji nr 16 (Specyfikacja Dot poz 16 chromatograf.pdf)